บุญญาณ ทนงศักดิ์, และ ชัยมงคล ธราทิป. 2022. “การพัฒนาวิธีการทดสอบการโก่งของโมดิฟายโยชิดะเพื่อสร้างเส้นขีดจำกัดการย่นของวัสดุอะลูมิเนียมผสมด้วยวิธีการจำลองไฟไนต์เอลิเมนต์”. วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 4 (1). "Bangkok,Bkk.":15-31. https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/psru-jite/article/view/245992.