พรหมพุฒ สมมาตร, และ เขียวนาค นพรุจ. 2022. “การพัฒนาระบบควบคุมเครื่องกัดซีเอ็นซีขนาดเล็ก โดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง”. วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 4 (1). "Bangkok,Bkk.":1-14. https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/psru-jite/article/view/246237.