สมศิลา ประพันธ์พงษ์, บุญธรรม เอกภูมิ, และ หอมจำปา ธนกร. 2022. “การพัฒนาเครื่องอบแห้งที่ใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง”. วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 4 (1). "Bangkok,Bkk.":107-24. https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/psru-jite/article/view/246466.