บัวกล้า อภิชาต, แสงศรีจันทร์ ชัยวัฒน์, มหาวัน นันทพล, อุ่นนันท์ ชูพงศ์, และ โพธิ์จันทร์ เจษฎา. 2022. “การวิเคราะห์ปัจจัยที่ใช้ในการพัฒนาทักษะของพนักงานขับรถบรรทุกในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก”. วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 4 (3). "Bangkok,Bkk.":337-53. https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/psru-jite/article/view/247432.