อ้อมนอก ธเนศ, ที่พึ่ง เอื้อบุญ, พัฒนะ นิวัตร, และ ศรีสัตตบุตร ธาราทิพย์. 2023. “ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการกินไฟและความเร็วรอบที่เหมาะสมสำหรับอุปกรณ์คัดแยกมะขามแบบสายพานลำเลียงและการพัฒนา”. วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 5 (1). "Bangkok,Bkk.":1-10. https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/psru-jite/article/view/247477.