พงศ์ศักดิ์ศรี จุมพฏ. 2023. “การพัฒนาเคลือบเซรามิกส์ที่มีเฟอร์ริกออกไซด์ ไทเทเนียมไดออกไซด์ และแบเรียมคาร์บอเนตเป็นสารเพิ่มเติม”. วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 5 (1). "Bangkok,Bkk.":30-42. https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/psru-jite/article/view/247774.