เพ็ชรนิล ชาลินี, แซ่ย่าง ณัฐหทัย, และ วิธินันทกิตต์ กิตติศักดิ์. 2023. “การอบแห้งดอกบัวด้วยสารดูดความชื้นร่วมกับ เทคนิคสุญญากาศและไมโครเวฟ”. วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 5 (1). "Bangkok,Bkk.":43-58. https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/psru-jite/article/view/247979.