รัศมี นิชาภา, สิตรานนท์ จิรวัฒน์, จิตรจักร กมลวรรณ, และ แจ้คำ ศรีมา. 2023. “การศึกษาศักยภาพชีวมวลเหลือทิ้งทางการเกษตรในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี”. วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 5 (1). "Bangkok,Bkk.":59-72. https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/psru-jite/article/view/248310.