นิยมรัตน์ ฤดี, คำหอม ฉันทนา, และ ภูศรีฤทธิ์ ศิริวรรณ. 2023. “การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยการวางแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน: กรณีศึกษาเครื่องตัดแผ่นมู่ลี่ ของบริษัทชาร์ปพ้อยท์ จำกัด”. วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 5 (3). "Bangkok,Bkk.":281-97. https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/psru-jite/article/view/248684.