ปาละวงค์ อภิญญา, และ พรอนันต์ ใกล้รุ่ง. 2023. “การจัดการโซ่อุปทานสำหรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ บริเวณรอบอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย”. วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 5 (1). "Bangkok,Bkk.":102-14. https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/psru-jite/article/view/248695.