[1]
งามขำ ป. ง., ตั้งเจริญชัย ณ., เพชรสวัสดิ์ ส. เ., เมืองไหว อ. เ., และ เทพกรณ์ ธ. เ., “ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริการคอนกรีตผสมเสร็จด้วยวิธีการวิเคราะห์ทางสถิติ กรณีศึกษาห้างหุ้นส่วน ABC จำกัด”, PSRU JITE, ปี 1, ฉบับที่ 3 (2019), น. 34–46, ธ.ค. 2019.