[1]
แซ่หลี เ., พวงแย้ม ห., และ วิจิตรพงษา ว., “การศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของโซ่อุปทานแตงโมที่ตลาดไทยเจริญ จังหวัดพิษณุโลก”, PSRU JITE, ปี 1, ฉบับที่ 2 (2019), น. 64–76, ธ.ค. 2019.