[1]
สิงหพันธ์ อ., ถึงสุข ณ., และ อภิรัตน ห., “จุดเหมาะสมในการผลิตก๊าซโอโซนจากวิธีการการปล่อยประจุแบบโคโรน่า (Corona discharge) ด้วยเทคนิคแรงดันไฟฟ้าสูง ความถี่สูง”, PSRU JITE, ปี 1, ฉบับที่ 1 (2019), น. 10–18, เม.ย. 2019.