[1]
คำพรมมี ธ., ครุฑพาหะ ส. ค., ตั้งเจริญชัย ณ. ต., เพชรสวัสดิ์ ส., และ เทพกรณ์ ธ., “การแก้ปัญหาการจัดตารางการผลิตด้วยวิธีแบบจำลองกำหนดการเชิงคณิตศาสตร์ กรณีศึกษาสถานประกอบการ ผลิตชิ้นส่วนรถบรรทุกในจังหวัดพิษณุโลก”, PSRU JITE, ปี 1, ฉบับที่ 3 (2019), น. 47–66, ธ.ค. 2019.