[1]
สุริคำ ว. . ., อ่ำดี น., และ พงษ์พัฒนศิริ ช. ., “การจำแนกความสุกของกล้วยฉาบด้วยเทคนิคการประมวลผลภาพ”, PSRU JITE, ปี 3, ฉบับที่ 1, น. 55–67, ก.ค. 2021.