[1]
โขนงนุช ธ., เมืองไหว อ. ., และ วิจิตรพงษา ว., “การพัฒนาระบบในการจัดการสินค้าคงคลังในร้านอาหาร ด้วยเทคนิคการบริหารคุณภาพ”, PSRU JITE, ปี 3, ฉบับที่ 1, น. 10–20, มิ.ย. 2021.