[1]
วงค์ศิริวิทยา ม. ., ใจตรง ว. ., และ ดัสกรณ์ อ. ., “การขับเคลื่อนรถไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ร่วมพลังงานแสงอาทิตย์: การทดลองขับรถทางชันและการบรรทุกน้ำหนัก ”, PSRU JITE, ปี 3, ฉบับที่ 2, น. 156–163, ต.ค. 2021.