[1]
ทรงสิทธิเดช ศ. ., วงษ์เมือง ก., ศรีสุภะ ส. ., และ แย่งเพ็ชร ช. ., “ปัจจัยในการตัดสินใจท่องเที่ยวของผู้สูงอายุในพิษณุโลก”, PSRU JITE, ปี 3, ฉบับที่ 3, น. 241–252, ธ.ค. 2021.