[1]
เขียวนาค น. และ พรหมพุฒ ส., “การออกแบบและพัฒนารถขนส่งวัสดุอัตโนมัติราคาถูก สำหรับขนส่งวัสดุระหว่างกระบวนการผลิต”, PSRU JITE, ปี 4, ฉบับที่ 1, น. 92–106, เม.ย. 2022.