[1]
สมศิลา ป. ., บุญธรรม เ. ., และ หอมจำปา ธ. ., “การพัฒนาเครื่องอบแห้งที่ใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง”, PSRU JITE, ปี 4, ฉบับที่ 1, น. 107–124, เม.ย. 2022.