[1]
บัวกล้า อ., แสงศรีจันทร์ ช., มหาวัน น. ., อุ่นนันท์ ช. ., และ โพธิ์จันทร์ เ., “การวิเคราะห์ปัจจัยที่ใช้ในการพัฒนาทักษะของพนักงานขับรถบรรทุกในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก”, PSRU JITE, ปี 4, ฉบับที่ 3, น. 337–353, ธ.ค. 2022.