[1]
พงศ์ศักดิ์ศรี จ., “การพัฒนาเคลือบเซรามิกส์ที่มีเฟอร์ริกออกไซด์ ไทเทเนียมไดออกไซด์ และแบเรียมคาร์บอเนตเป็นสารเพิ่มเติม”, PSRU JITE, ปี 5, ฉบับที่ 1, น. 30–42, มี.ค. 2023.