งามขำ ป. ง., ตั้งเจริญชัย ณ., เพชรสวัสดิ์ ส. เ., เมืองไหว อ. เ., และ เทพกรณ์ ธ. เ. “ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริการคอนกรีตผสมเสร็จด้วยวิธีการวิเคราะห์ทางสถิติ กรณีศึกษาห้างหุ้นส่วน ABC จำกัด”. วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, ปี 1, ฉบับที่ 3 (2019), ธันวาคม 2019, น. 34-46, https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/psru-jite/article/view/210043.