แซ่หลี เ., พวงแย้ม ห., และ วิจิตรพงษา ว. “การศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของโซ่อุปทานแตงโมที่ตลาดไทยเจริญ จังหวัดพิษณุโลก”. วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, ปี 1, ฉบับที่ 2 (2019), ธันวาคม 2019, น. 64-76, https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/psru-jite/article/view/210613.