สิงหพันธ์ อ., ถึงสุข ณ., และ อภิรัตน ห. “จุดเหมาะสมในการผลิตก๊าซโอโซนจากวิธีการการปล่อยประจุแบบโคโรน่า (Corona Discharge) ด้วยเทคนิคแรงดันไฟฟ้าสูง ความถี่สูง”. วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, ปี 1, ฉบับที่ 1 (2019), เมษายน 2019, น. 10-18, https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/psru-jite/article/view/233238.