แพ่งเกี่ยว เ., เพชรชู ช., พรมฟัก ภ., และ ฤทธิพิณ ณ. “การหาจุดเหมาะสมของการอบแห้งด้วยไมโครเวฟ ร่วมกับลมร้อน”. วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, ปี 1, ฉบับที่ 3 (2019), ธันวาคม 2019, น. 21-33, https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/psru-jite/article/view/233256.