คำพรมมี ธ., ครุฑพาหะ ส. ค., ตั้งเจริญชัย ณ. ต., เพชรสวัสดิ์ ส., และ เทพกรณ์ ธ. “การแก้ปัญหาการจัดตารางการผลิตด้วยวิธีแบบจำลองกำหนดการเชิงคณิตศาสตร์ กรณีศึกษาสถานประกอบการ ผลิตชิ้นส่วนรถบรรทุกในจังหวัดพิษณุโลก”. วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, ปี 1, ฉบับที่ 3 (2019), ธันวาคม 2019, น. 47-66, https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/psru-jite/article/view/233268.