ตั้งเจริญชัย ณ. ต., เพชรสวัสดิ์ ส., เมืองไหว อ. เ., และ เทพกรณ์ ธ. “การค้นหาความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริการคอนกรีตผสมเสร็จ กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจำกัดคอนกรีตผสมเสร็จ แห่งหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลก”. วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, ปี 1, ฉบับที่ 3 (2019), ธันวาคม 2019, น. 67-80, https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/psru-jite/article/view/233270.