สุริคำ ว. . ., อ่ำดี น., และ พงษ์พัฒนศิริ ช. . “การจำแนกความสุกของกล้วยฉาบด้วยเทคนิคการประมวลผลภาพ”. วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, ปี 3, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2021, น. 55-67, https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/psru-jite/article/view/244049.