โขนงนุช ธ., เมืองไหว อ. ., และ วิจิตรพงษา ว. “การพัฒนาระบบในการจัดการสินค้าคงคลังในร้านอาหาร ด้วยเทคนิคการบริหารคุณภาพ”. วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, ปี 3, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2021, น. 10-20, https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/psru-jite/article/view/244287.