สิตรานนท์ จ., แจ้คำ ศ. ., มากมี อ., และ อุ่นวิเศษ ฉ. “การศึกษาการหมุนเวียนของระบบหมุนเวียนไอน้ำในแนวราบ”. วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, ปี 3, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2021, น. 44-54, https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/psru-jite/article/view/244402.