สมบัติธีระ ว., และ ผาระนัด ช. “เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพกังหันลมแนวแกนตั้ง”. วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, ปี 3, ฉบับที่ 2, ตุลาคาม 2021, น. 113-2, https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/psru-jite/article/view/244607.