วงค์ศิริวิทยา ม. ., ใจตรง ว. ., และ ดัสกรณ์ อ. . “การขับเคลื่อนรถไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ร่วมพลังงานแสงอาทิตย์: การทดลองขับรถทางชันและการบรรทุกน้ำหนัก”. วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, ปี 3, ฉบับที่ 2, ตุลาคาม 2021, น. 156-63, https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/psru-jite/article/view/245042.