ทรงสิทธิเดช ศ. ., วงษ์เมือง ก., ศรีสุภะ ส. ., และ แย่งเพ็ชร ช. . “ปัจจัยในการตัดสินใจท่องเที่ยวของผู้สูงอายุในพิษณุโลก”. วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, ปี 3, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2021, น. 241-52, https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/psru-jite/article/view/245080.