บุญญาณ ท., และ ชัยมงคล ธ. . “การพัฒนาวิธีการทดสอบการโก่งของโมดิฟายโยชิดะเพื่อสร้างเส้นขีดจำกัดการย่นของวัสดุอะลูมิเนียมผสมด้วยวิธีการจำลองไฟไนต์เอลิเมนต์”. วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, ปี 4, ฉบับที่ 1, เมษายน 2022, น. 15-31, https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/psru-jite/article/view/245992.