พรหมพุฒ ส., และ เขียวนาค น. “การพัฒนาระบบควบคุมเครื่องกัดซีเอ็นซีขนาดเล็ก โดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง”. วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, ปี 4, ฉบับที่ 1, เมษายน 2022, น. 1-14, https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/psru-jite/article/view/246237.