สมศิลา ป. ., บุญธรรม เ. ., และ หอมจำปา ธ. . “การพัฒนาเครื่องอบแห้งที่ใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง”. วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, ปี 4, ฉบับที่ 1, เมษายน 2022, น. 107-24, https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/psru-jite/article/view/246466.