บัวกล้า อ., แสงศรีจันทร์ ช., มหาวัน น. ., อุ่นนันท์ ช. ., และ โพธิ์จันทร์ เ. “การวิเคราะห์ปัจจัยที่ใช้ในการพัฒนาทักษะของพนักงานขับรถบรรทุกในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก”. วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, ปี 4, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2022, น. 337-53, https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/psru-jite/article/view/247432.