อ้อมนอก ธ., ที่พึ่ง เ., พัฒนะ น., และ ศรีสัตตบุตร ธ. . “ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการกินไฟและความเร็วรอบที่เหมาะสมสำหรับอุปกรณ์คัดแยกมะขามแบบสายพานลำเลียงและการพัฒนา”. วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, ปี 5, ฉบับที่ 1, มกราคม 2023, น. 1-10, https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/psru-jite/article/view/247477.