พงศ์ศักดิ์ศรี จ. “การพัฒนาเคลือบเซรามิกส์ที่มีเฟอร์ริกออกไซด์ ไทเทเนียมไดออกไซด์ และแบเรียมคาร์บอเนตเป็นสารเพิ่มเติม”. วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, ปี 5, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2023, น. 30-42, https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/psru-jite/article/view/247774.