เพ็ชรนิล ช., แซ่ย่าง ณ., และ วิธินันทกิตต์ ก. . “การอบแห้งดอกบัวด้วยสารดูดความชื้นร่วมกับ เทคนิคสุญญากาศและไมโครเวฟ”. วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, ปี 5, ฉบับที่ 1, เมษายน 2023, น. 43-58, https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/psru-jite/article/view/247979.