รัศมี น., สิตรานนท์ จ., จิตรจักร ก., และ แจ้คำ ศ. . “การศึกษาศักยภาพชีวมวลเหลือทิ้งทางการเกษตรในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี”. วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, ปี 5, ฉบับที่ 1, เมษายน 2023, น. 59-72, https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/psru-jite/article/view/248310.