ตามที่ Thaijo ได้ประกาศปรับปรุงเครื่องแม่ข่าย ระยะเวลาตั้งแต่ 4-20 มกราคม 2565 ทำให้ในระยะเวลาดังกล่าวจะไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ได้ทั้งหมด  

ทางวารสารวิจัย มทร.กรุงเทพ จึงขอแจ้งรับบทความผ่านอีเมลในช่วงวันที่ 4-20 มกราคม 2565 โดยท่านผู้แต่งบทความสามารถส่งบทความเข้ามาได้ที่ kwanjai.y@mail.rmutk.ac.th (นางสาวขวัญใจ  ยุกติรัตน์ เจ้าหน้าที่ประสานงานวารสาร)  

โดยหลังจากเว็บไซต์กลับมาดำเนินงานได้ตามปกติ วารสารจะนำบทความเข้าสู่ระบบอีกครั้ง