กลับไปที่รายละเอียดของบทความ กลไกการสร้างแบบทดสอบอัตโนมัติสำหรับคำถามแบบปรนัย โดยการประยุกต์ใช้ข้อมูลแบบออนโทโลยี Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy