วารสารวิจัย มทร. กรุงเทพ https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/rmutk <p>วารสารวิจัย&nbsp; มทร.กรุงเทพ&nbsp; <strong>Print</strong> <strong>ISSN</strong> 1906-0874 <strong>Online</strong> ISSN 2651-2130 &nbsp;สาขาวิชาของวารสารสหวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี&nbsp; เป็นวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้มีการจัดทำวารสารอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานมากกว่า 7 ปี จนถึงปัจจุบันเผยแพร่เป็นราย 6 เดือน ซึ่งเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ และมีการดำเนินงานจัดพิมพ์บทความประเภทต่าง ๆ ได้แก่ บทความวิจัยและบทความวิชาการ</p> สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ th-TH วารสารวิจัย มทร. กรุงเทพ 1906-0874 <p>กองบรรณาธิการวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความยินดีที่จะรับบทความจากอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง&nbsp; รวมถึงสาขาต่างๆ ที่มีการบูรณาการข้ามศาสตร์ที่เกี่ยวข้องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ซึ่งผลงานวิชาการที่ส่งมาขอตีพิมพ์ต้องไม่เคยเผยแพร่ในสิ่งพิมพ์อื่นใดมาก่อน และต้องไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของวารสารอื่น</p> <p>การละเมิดลิขสิทธิ์ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งบทความโดยตรง บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ต้องผ่านการพิจารณากลั่นกรองคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิและได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ</p> <p>ข้อความที่ปรากฏอยู่ในแต่ละบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการเล่มนี้ เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียนแต่ละท่าน ไม่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพแต่อย่างใด ความรับผิดชอบด้านเนื้อหาและการตรวจร่างบทความแต่ละบทความเป็นของผู้เขียนแต่ละท่าน หากมีความผิดพลาดใดๆ ผู้เขียนแต่ละท่านจะต้องรับผิดชอบบทความของตนเองแต่ผู้เดียว</p> <p>กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์มิให้นำเนื้อหา หรือข้อคิดเห็นใดๆ ของบทความในวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาตจากกองบรรณาธิการ อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ถือเป็นลิขสิทธิ์ของวารสาร</p> เตาหุงต้มความร้อนแบบเหนี่ยวนำสำหรับสองเอาต์พุต ที่ปรับกำลังไฟฟ้าแบบแยกอิสระด้วยวิธีการปรับแรงดันแบบอสมมาตร https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/rmutk/article/view/250962 <p>บทความนี้นำเสนอเตาหุงต้มความร้อนแบบเหนี่ยวนำแบบสองเอาต์พุต โดยสามารถปรับกำลังเอาต์พุตแบบแยกอิสระ โดยใช้ไอซี dsPIC30F2020 ควบคุมสัญญาณขับสวิตซ์อินเวอร์เตอร์ ระบบแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับฝั่งอินพุต 230V มีขนาดกำลังไฟฟ้าอินพุต 3 kW ทำงานที่ย่านความถี่เรโซแนนซ์ 35-40 kHz สามารถปรับกำลังไฟฟ้าทางฝั่งเอาต์พุตด้วย วิธีการควบคุมปรับแรงดันอสมมาตรแบบเฟสสมดุล สัญญาณดิวตี้ไซเคิ้ล 10% - 50% เพื่อแบ่งให้กระแสไหลผ่านสวิตช์ที่อินเวอร์เตอร์ และแบ่งการทำงานของอินเวอร์เตอร์เป็น 2 ชุด เพื่อให้สามารถทำงานได้โดยที่มีโหลดฝั่งเอาต์พุต 2 ชุด แยกการทำงานความร้อนให้เป็นอิสระจากกันโดยมีสวิตช์สร้างสัญญาณความถี่สูง และขดลวดเหนี่ยวนำให้ความร้อน จากการทดลองในการต้มน้ำให้เดือด ที่ดิวตี้ไซเคิ้ล 10% ใช้เวลาประมาณ 12 นาที และที่ดิวตี้ไซเคิ้ล 50% ใช้เวลาประมาณ 3 นาที</p> กันตภณ โล่นพันธ์ สุรเชษฐ์ มิตสานนท์ อำพล พิชัยเชิด ปณิธาน จักขุจันทร์ Copyright (c) 2023 วารสารวิจัย มทร. กรุงเทพ https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2023-12-28 2023-12-28 17 2 1 12 การจำแนกประเภทขวดเพื่อรีไซเคิลด้วยระบบวิชั่นและแขนหุ่นยนต์ https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/rmutk/article/view/250683 <p>แขนกลสามารถทำงานหยิบและชิ้นงานและทำงานหลายอย่างที่มีความเสี่ยงแทนมนุษย์ได้ บทความนี้มุ่งเน้นไปที่การใช้แขนกลอุตสาหกรรม เพื่อคัดแยกขวดจำแนกหยิบจับขวดที่ต้องการ โดยใช้ระบบการมองเห็นด้วยระบบวิชั่นโดยใช้การตรวจจับวัตถุด้วยโปรแกรม YOLO v5 เพื่อจำแนกวัตถุตามรูปร่างโดยใช้การมองเห็นผ่านกล้อง ในการทดลองได้ใช้ขวดที่มีลักษณะที่ใกล้เคียงกัน 6 ชนิด มาทำการทดสอบ โดยใช้หลักการการเรียนรู้ของเครื่อง จากนั้นนำระบบวิชั่นไปทดสอบให้ทำงานร่วมกับหุ่นยนต์เพื่อหยิบจับคัดแยกขวดชิ้นงานที่ต้องการนำใส่กล่องเพื่อนำไปรีไซเคิล ระบบวิชั่นสามารถตรวจพบ และคัดแยกขวดที่ต้องการ ได้ ซึ่งใช้เวลาประมาณในการประมวลผลภาพนิ่งประมาณ 0.2 วินาที โดยไม่รวมการนำภาพเข้าระบบ แขนกลสามารถหยิบจับชิ้นงาน โดยใช้เวลาในการหยิบจับจนถึงวางชิ้นงานและกลับไปท่าเตรียมพร้อมเพื่อทำการรอสัญญาณต่อไปใช้เวลาประมาณ 14 วินาที โดยระยะจุดจัดเก็บชิ้นงานวางด้านข้างลำตัวหุ่นยนต์ได้</p> ทวีวงศ์ อัครเลิศเศรษฐ นภัสดล สิงหะตา บุญช่วย เจริญผล Copyright (c) 2023 วารสารวิจัย มทร. กรุงเทพ https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2023-12-28 2023-12-28 17 2 13 20 การพัฒนาต้นแบบระบบควบคุมการจ่ายน้ำอัจฉริยะในบ้านด้วยระบบไอโอที https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/rmutk/article/view/249807 <p> บทความนี้นำเสนอการพัฒนาต้นแบบระบบควบคุมการจ่ายน้ำอัจฉริยะในบ้านด้วยระบบไอโอที โดยต้นแบบที่พัฒนาขึ้นนี้สามารถควบคุมการจ่ายน้ำผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้โดยใช้เว็บแอปพลิเคชัน “Water Automic” ซึ่งมีความสามารถสั่งการควบคุมการจ่ายน้ำ นอกจากนี้ยังบันทึกข้อมูลประวัติการใช้น้ำ และคำนวณค่าน้ำประปา ระบบทำงานโดยใช้เซนเซอร์วัดอัตราการไหลของน้ำ วัดปริมาณน้ำที่ไหลผ่านและส่งข้อมูลไปให้ไมโครคอนโทรเลอร์ ESP32 ประมวลผลและส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไปยังเว็บแอปพลิเคชัน Water Automic เพื่อบันทึกข้อมูล โดยไมโครคอลโทรเลอร์จะตรวจสอบปริมาณน้ำที่ไหลผ่านเซนเซอร์และเมื่อครบจำนวนที่กำหนดไว้ก็จะสั่งให้โซลินอยวาล์วปิดการทำงาน </p> <p> โดยทดสอบการทำงานของต้นแบบระบบควบคุมฯนี้ที่ค่าอัตราการไหลของน้ำที่ค่าเฉลี่ย 6.33 ลิตร/นาที พบว่าสามารถควบคุมการเปิด-ปิดน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพและการทดสอบการกำหนดค่าปริมาณน้ำพบว่ามีค่าความคลาดเคลื่อนมากที่สุดคือร้อยละ 20 และน้อยที่สุดคือร้อยละ 2 และระบบฯ สามารถแจ้งเตือนไปยังแอปพลิเคชันไลน์ได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดทั้งหมด</p> ปิยะพงษ์ พรมลักษณ์ ณัฐดนัย สิงห์คลีวรรณ รัตนสุดา รัตนสุดา Copyright (c) 2023 วารสารวิจัย มทร. กรุงเทพ https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2023-12-28 2023-12-28 17 2 21 35 การออกแบบโปรแกรมการขนส่งน้ำดื่ม กรณีศึกษา ร้านน้ำดื่มแห่งหนึ่งในอำเภอศรีราชา https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/rmutk/article/view/251019 <p>งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบโปรแกรมการจัดเส้นทางยานพาหนะสำหรับการขนส่งน้ำดื่ม ภายใต้เงื่อนไขของระยะทางที่สั้นที่สุดส่งผลให้ต้นทุนการขนส่งลดลง อีกทั้งพนักงานขนส่งสามารถทำงานแทนกันได้ &nbsp;นักวิจัยออกแบบโปรแกรมแสดงผลโดยใช้โปรแกรม VBA บน Microsoft Excel และหาคำตอบของระยะทางที่สั้นโดยใช้ Open Solver หลังจากนั้นทำการเปรียบเทียบกับการทำงานแบบเดิมของพนักงานขนส่ง ซึ่งพบว่าผลที่ได้จากโปรแกรมได้ระยะทางและต้นทุนที่ดีกว่าการขนส่งแบบเดิมของพนักงาน รวมถึงพนักงานสามารถทำงานได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น อีกทั้ง โปรแกรมที่นำเสนอสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการตัดสินใจเพื่อการจัดการเส้นทางเมื่อจำนวนลูกค้าและปริมาณความต้องการของลูกค้าเพิ่มมากขึ้น</p> จักรินทร์ กลั่นเงิน กัลยา จำปาศรี ประภาพรรณ เกษราพงศ์ กันต์ธกรณ์ เขาทอง Copyright (c) 2023 วารสารวิจัย มทร. กรุงเทพ https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2023-12-28 2023-12-28 17 2 36 47 การประยุกต์ใช้พลังงานหมุนเวียนแบบไม่เชื่อมต่อระบบไฟฟ้าเพื่อการเกษตรกรรมในพื้นที่ห่างไกล https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/rmutk/article/view/251189 <p>บทความวิจัยนี้นำเสนอการประยุกต์ใช้พลังงานหมุนเวียนแบบไม่เชื่อมต่อระบบไฟฟ้าเพื่อการเกษตรกรรมในพื้นที่ห่างไกล วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้เพื่อใช้พลังงานหมุนเวียนชนิดพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้เพื่อจ่ายไฟฟ้าให้กับปั๊มน้ำหอยโข่งเพื่อการเกษตรในพื้นที่ห่างไกลแทนการใช้น้ำมัน ในพื้นที่ชนบท สวน ไร่ ของเกษตรกรเมื่อต้องการสูบน้ำเพื่อนำมาใช้ทำการเกษตรจะต้องใช้น้ำมันเพื่อใช้งานเครื่องสูบน้ำหรือปั๊มน้ำซึ่งเป็นการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล ดังนั้นบทความนี้มีการประยุกต์ใช้พลังงานทางเลือกชนิดแสงอาทิตย์ที่มีความสะอาด ไม่มีมลภาวะ ในบทความนี้มีการประเมินพลังงานไฟฟ้าที่ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ผลิตได้ และเปรียบเทียบระหว่างประสิทธิภาพ และกำลังการผลิตของเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อวิเคราะห์ช่วงเวลาที่ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สามารถขับเคลื่อนปั๊มน้ำหอยโข่ง ผลลัพธ์พบว่าระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบไม่เชื่อมต่อระบบไฟฟ้าสามารถใช้งานเพื่อการเกษตรแทนการใช้น้ำมันได้</p> นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ ภควัต เกอะประสิทธิ์ ณัชพล เรืองทรัพย์ กุลยศ สุวันทโรจน์ Copyright (c) 2023 วารสารวิจัย มทร. กรุงเทพ https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2023-12-28 2023-12-28 17 2 48 57 การศึกษาฤทธิ์ต้านแบคทีเรียในช่องปากของสารสกัดต้นขลู่เพื่อพัฒนาตำรับยา สีฟันสมุนไพร https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/rmutk/article/view/250548 <p>งานวิจัยนี้ ศึกษาฤทธิ์ต้านแบคทีเรียในช่องปากของสารสกัดต้นขลู่เพื่อพัฒนาตำรับยาสีฟันสมุนไพร โดยศึกษาสารสกัดส่วนเหนือพื้นดินของต้นขลู่ด้วยเอทานอล ศึกษาฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย <em>Streptococcus mutans </em>ด้วยวิธี Disk diffusion method และค่าความเข้มข้นต่ำสุดที่สามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย (MIC) <em>Streptococcus mutans</em> โดยวิธี Broth microdillution ของสารสกัดตัวอย่าง ศึกษาการประเมินคุณภาพทางเคมีและทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ยาสีฟันสมุนไพร และศึกษาความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ของอาสาสมัครด้วยแบบสอบถาม พบว่า ผลการศึกษาการสกัดสารสกัดหยาบส่วนเหนือพื้นดินของต้นขลู่ คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ผลผลิต (% Yield) ได้เท่ากับ 1.82 % (w/w) ผลการทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย <em>S. mutans </em>ของสารสกัดตัวอย่าง เมื่อเปรียบเทียบกับยามาตรฐาน Erythromycin ด้วยวิธี Disc Diffusion พบว่าที่ระดับความเข้มข้นของสารละลายตัวอย่างที่ 1,000 mg/mL สามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย <em>S. mutans </em>ได้ โดยวัดขอบเขตการยับยั้งได้เท่ากับ 7.10 ± 0.20 mm เมื่อเทียบกับยามาตรฐาน Erythromycin พบว่ายามาตรฐาน Erythromycin ที่ระดับความเข้มข้นเท่ากับ 0.15 mg/mL สามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย <em>S. mutans </em>ได้ โดยวัดขอบเขตการยับยั้งได้เท่ากับ 23.90 ± 0.36 mm ผลการทดสอบการหาค่าความเข้มข้นต่ำสุดที่สามารถยับยั้ง (MIC) เชื้อแบคทีเรีย <em>S. mutans</em> ของสารสกัดขลู่เปรียบเทียบกับยามาตรฐาน Erythromycin โดยวิธี Broth microdillution พบว่าสารสกัดขลู่ไม่สามารถหาค่าความเข้มข้นต่ำสุดที่สามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย <em>S. mutans</em> ได้ ส่วนยามาตรฐาน Erythromycin สามารถหาค่าความเข้มข้นต่ำสุดที่สามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย <em>S. mutans</em> ได้เท่ากับ 10.94 mg/mL ผลการประเมินคุณภาพทางเคมีและทางกายภาพ เมื่อทดสอบที่สภาวะเร่ง พบว่า ความเป็นเนื้อเดียวกัน, กลิ่นของยาสีฟันสมุนไพรทั้ง 2 กลุ่ม ไม่พบการเปลี่ยนแปลง ส่วนสีของยาสีฟันสมุนไพรทั้ง 2 กลุ่ม พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงโดยสีจางลงจากเดิมเล็กน้อย การทดสอบค่าความเป็นกรด - เบส) ของผลิตภัณฑ์ ทั้ง 2 กลุ่ม มีการเปลี่ยนแปลง โดยมีค่า pH ลดลงเพียงเล็กน้อย ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ผลการประเมินความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ของอาสาสมัครผู้ใช้ยาสีฟันสมุนไพร พบว่า ผู้ใช้มีความพึงพอใจในด้านลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ และในด้านคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์หลังทดลองใช้พบว่า ผู้ใช้มีความพึงพอใจยาสีฟันสมุนไพรขลู่มากกว่ายาสีฟันสมุนไพรพื้นฐาน</p> <p> </p> ดวงสุรีย์ แสนสีระ Copyright (c) 2023 วารสารวิจัย มทร. กรุงเทพ https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2023-12-28 2023-12-28 17 2 58 69 การประยุกต์ใช้แบบจำลองคณิตศาสตร์ Nays2DFlood เพื่อศึกษาการลดน้ำหลากในลุ่มแม่น้ำป่าสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/rmutk/article/view/250044 <p>การศึกษานี้เป็นการศึกษาพฤติกรรมการไหลหลากของน้ำท่วมในบริเวณลุ่มแม่น้ำป่าสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยใช้แบบจำลองคณิตศาสตร์ Nays2DFlood เพื่อจำลองพฤติกรรมทางชลศาสตร์ของน้ำหลากของสถานการณ์น้ำท่วมปัจจุบัน ได้ใช้ข้อมูลอัตราการไหล วันที่ 1 กันยายน ถึง 31 ตุลาคม 2560 ผลจากการศึกษาพบว่า แบบจำลองคณิตศาสตร์ Nays2DFlood สามารถจำลองพฤติกรรมการไหลและการกระจายตัวของน้ำท่วมมีระดับผิวน้ำหรือคราบน้ำนั้นใกล้เคียงกับสถานการณ์น้ำท่วมจริง โดยเลือกศึกษากรณี จำนวน 3 กรณี ประกอบด้วย 1.) สถานการณ์ในปัจจุบัน 2.) มีการขุดลอกทางน้ำ 3.) มีการขุดลอกทางน้ำและขุดแก้มลิง จากการศึกษาพบว่าในบริเวณพื้นที่ที่ศึกษา อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์&nbsp; การศึกษาพบว่า กรณีที่ 2 ขุดลอกทางน้ำทำให้ค่าระดับน้ำลดลงจากกรณีที่ 1 สถานการณ์ณ์ปัจจุบันได้ 0.62 เมตร และกรณีที่ 3 ขุดลอกทางน้ำและขุดแก้มลิงทำให้ค่าระดับน้ำลดลงจากกรณีที่ 1 สถานการณ์ณ์ปัจจุบันได้ 0.77 เมตร</p> ภัชรพรรณ ธนามี สนิท วงษา Copyright (c) 2023 วารสารวิจัย มทร. กรุงเทพ https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2023-12-28 2023-12-28 17 2 70 79