TARAPITAKWONG, J. การพัฒนารูปแบบสารสนเทศที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (ออนไลน์), [S. l.], v. 7, n. 1, p. 1–18, 2023. Disponível em: https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/scibru/article/view/247839. Acesso em: 27 ก.พ. 2024.