[1]
J. Tarapitakwong, “การพัฒนารูปแบบสารสนเทศที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน”, J. Sci. Techno, ปี 7, ฉบับที่ 1, น. 1–18, มิ.ย. 2023.