Tarapitakwong, J. “การพัฒนารูปแบบสารสนเทศที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (ออนไลน์), ปี 7, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2023, น. 1-18, https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/scibru/article/view/247839.