[1]
จันทะบุตร เ., ปางสุข ฐ. , บุญหล้า ส. และ วรเสริม ว. 2020. การเลี้ยงกุ้งก้ามแดงที่อัตราความหนาแน่นที่แตกต่างกันโดยใช้วัสดุหลบซ่อน. วารสารวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. 5, 1 (ธ.ค. 2020), 10–18.