[1]
หงษ์สำโรง ณ., คำไธสง เ. , กาญจนวจี ว. และ เนื้อทอง ว. 2022. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. วารสารวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. 7, 2 (ธ.ค. 2022), 1–13.